icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Voorbereiding basisschool: de voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie (VVE) wordt toegepast in het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en tevens op de basisscholen. VVE is speciaal ontworpen om de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen spelenderwijs te stimuleren door middel van afwisselende en uitdagende activiteiten.

Waarom hebben wij gekozen voor het programma Piramide?

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De kinderen op onze kinderdagverblijven krijgen dezelfde voorbereiding op de basisschool als de kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan. Zo werken we met peuterplus groepen, waarbij de kinderen in de peuterleeftijd samen aan Piramide activiteiten deelnemen.

Wat is vroegschoolse educatie?

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is bij de meeste ouders inmiddels wel bekend, maar een kleine uitleg is misschien wel aardig. Het doel van VVE is: alle kinderen een goede startpositie in het onderwijs en een goede, passende schoolloopbaan bieden. Piramide is een educatieve methode waarbij de speelleeromgeving erg belangrijk is. De methode kenmerkt zich door een rijk aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.

Deze ontwikkelingsgebieden zijn:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Taalontwikkeling
  • Denkontwikkeling
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

De speelleeromgeving wordt steeds aangepast aan een projectthema. Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Via spel verwerken kinderen hun emoties en wordt de creativiteit gestimuleerd. Door te spelen leren kinderen! Bij spel ligt het initiatief bij de kinderen, de leidster observeert en ondersteunt waar nodig door mee te spelen, het spel te verrijken of kinderen te leren spelen.

Wij werken met projectthema’s

Een project is het uitgebreid onderzoeken van een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens een project wordt samen met de kinderen een thema onderzocht, eerst van dichtbij en daarna met steeds meer afstand. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij, in samenhang, aan de orde.

Wij werken met tutoring. Tutoring houdt in: extra begeleiding geven aan kinderen die dit nodig hebben en is in eerste instantie preventief. Door kinderen vast voor te bereiden op een nieuw thema is een aantal begrippen bij deze kinderen al bekend. De tutoring is gekoppeld aan de projecten.

Op al onze locaties zijn tutoren werkzaam, dit zijn leidsters die naast hun Piramide training een aanvullende tutorscholing hebben gevolgd. Dit maakt dat onze tutoren voor de kinderen bekende gezichten zijn.

Wat merk je als ouder?

Als ouder ontvang je voor aanvang van ieder nieuw projectthema een nieuwsbrief, zodat je ook thuis met je kind over het thema kunt praten en kunt inspelen op wat het kind meemaakt op het kinderdagverblijf. Op de groepen werken we met dagritmekaarten: er hangt een lijn met afbeeldingen van de activiteiten gedurende de dag. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur, kinderen weten wat wanneer gaat gebeuren. Aan de inrichting van de locatie kun je ook zien met welk thema we die weken werken.

Wat merkt je kind?

De kinderen hebben plezier in een rijk ingerichte speelleeromgeving. Er worden veel interessante activiteiten aangeboden op de groepen. Soms is er extra aandacht van de tutor, maar de nadruk ligt vooral op lekker spelen en afwisselende activiteiten.

Ervaringen kinderdagverblijven die werken met Piramide

Groepsleiding van Harkelein

We merken dat de kinderen enthousiast reageren op het werken met thema’s, ze worden op een andere manier uitgedaagd om over dingen na te denken en komen zo op een leuke en speelse manier in aanraking met nieuwe begrippen. Lees meer

Groepsleiding van De Kindertuin

Bij het werken met Piramide krijgen we hulp van handige en interessante projectboeken. Een thema duurt meestal 3 à 4 weken. Lees meer

Groepsleiding van Bommelstein

De thema’s worden op speelse wijze aangeboden d.m.v. afwisselende activiteiten, liedjes en bijv. beweging en voelspelletjes.

Elk thema wordt in ongeveer 3 weken uitgevoerd. Elke week worden de aspecten van het thema meer uitgediept en zo leren de kinderen de basisbegrippen die bij het thema horen, worden waar mogelijk extra begrippen toegepast of wordt wat extra hulp geboden. Lees meer

Groepsleiding van De Tovertún

Bij Piramide komen er verschillende uitdagende thema’s aan bod waar we gemiddeld 4 weken mee werken.

We beginnen het thema door het lokaal in te richten met zichtbare plaatjes en een thema tafel. We merken dat de kinderen hier heel enthousiast van worden en nieuwsgierig zijn naar wat er verder gaat gebeuren. Lees meer