icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Voorbereiding basisschool: de voorschoolse educatie

Op de peuteropvang werken we met het VVE-programma Piramide. Het is een methode waarmee we kinderen op een speelse manier ondersteunen in hun ontwikkeling, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.

Waarom hebben wij gekozen voor het programma Piramide?

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Door het uitvoeren van Piramide op haar peuteropvang en kinderdagverblijven sluit TIKO aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen, gericht op het bieden van ontwikkelingskansen voor kinderen.

Wat is vroegschoolse educatie?

Het doel van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is: alle kinderen een goede startpositie in het onderwijs geven en een goede, passende schoolloopbaan bieden. Piramide is een educatieve methode waarbij de speelleeromgeving erg belangrijk is. De methode kenmerkt zich door een rijk aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.

Deze ontwikkelingsgebieden zijn:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Taalontwikkeling
  • Denkontwikkeling
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

De speelleeromgeving wordt steeds aangepast aan een projectthema. Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Via spel verwerken kinderen hun emoties en wordt de creativiteit gestimuleerd. Door te spelen leren kinderen! Bij spel ligt het initiatief bij de kinderen. De leidster observeert en ondersteunt waar nodig door mee te spelen, het spel te verrijken of kinderen te leren spelen.

Wij werken met projectthema’s

Een project is het uitgebreid onderzoeken van een thema dat past bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens een project wordt samen met de kinderen een thema onderzocht, eerst van dichtbij en daarna met steeds meer afstand. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij, in samenhang, aan de orde.

Tutoring

Op alle peuteropvanglocaties is minimaal één van de peuterleidsters extra opgeleid tot tutor. Tutoring houdt in: extra begeleiding geven aan kinderen die dit nodig hebben. Het is in eerste instantie preventief (wat houdt dit in?). Door kinderen voor te bereiden op een nieuw thema is een aantal begrippen bij deze kinderen al bekend. De tutoring is gekoppeld aan de projecten.

Wat merk je als ouder?

Als ouder ontvang je voor aanvang van ieder nieuw projectthema een nieuwsbrief, zodat je ook thuis met je kind over het thema kunt praten. Ook kun je inspelen op wat het kind meemaakt op de peuteropvang. Op de groepen werken we met dagritmekaarten: er hangt een lijn met afbeeldingen van de activiteiten gedurende de dag. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur, kinderen weten wat wanneer gaat gebeuren. Aan de inrichting van de locatie kun je ook zien met welk thema we die weken werken.

Wat merkt je kind?

De kinderen hebben plezier in een rijk ingerichte speelleeromgeving. Er worden veel interessante activiteiten aangeboden op de groepen. De nadruk ligt daarbij op lekker spelen en afwisselende activiteiten.